3m obróbka metali

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO www.testgorzow.pl 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.testgorzow.pl (dalej: „Sklep”).

2. Sklep prowadzony jest przez spółkę PUH TEST Sp. z o.o. S.K.  z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Podmiejska 15c, 66-400 Gorzów Wielkopolski, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000530071, NIP 5993172854, REGON 360003063 (dalej: „PUH TEST/Sprzedawca”).

3. Kupującym w rozumieniu regulaminu jest każda osoba odwiedzająca lub korzystająca ze sklepu przez przeglądarkę internetową (dalej: „Kupujący”).

4. Przedmiotem działalności PUH TEST jest udostępnianie Kupującemu oferty PUH TEST oraz umożliwianie mu dokonywania zakupu towarów znajdujących się w ofercie handlowej PUH TEST. W rozumieniu regulaminu towary należy rozumieć jako produkty, urządzenia, materiały i inne znajdujące się w ofercie PUH TEST (dalej: „Towar”).

5. Udostępnianie Kupującemu oferty PUH TEST za pośrednictwem Sklepu jest bezpłatne. W szczególności przeglądanie oferty PUH TEST nie podlega opłacie. Oferta PUH TEST może ulegać zmianie. Koszty ponoszone przez Kupującego są związane z nabywaniem towarów.

§ 2. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

1. Ceny towarów w sklepie Wszystkie ceny towarów prezentowanych w sklepie internetowym są cenami brutto i podane są w złotych polskich (zawierają podatek VAT).

2. Składanie zamówień. Aby zamówić dowolny towar dostępny w sklepie internetowym www.testgorzow.pl należy założyć konto podając przy tym swoje dane osobowe, które niezbędne są do weryfikacji zamówienia i do późniejszej jego realizacji. Następnie można złożyć zamówienie dodając towar (lub kilka towarów) do swojego koszyka. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia Sprzedawca prześle na podany przez Kupującego adres e-mail wiadomość zawierającą istotne warunki Zamówienia, która jest jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Korekty do swojego zamówienia Zamawiający możne wprowadzić tylko przed jego zatwierdzeniem do realizacji przez Sprzedawcę. Późniejsze korekty będą traktowane jako kolejne, odrębne zamówienia. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza danych osobowych lub gdy dane te będą niekompletne.

3. Warunki dostawy. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę następuję w przeciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia złożonego w dni wolne od pracy ulega przedłużeniu do dnia roboczego. Zamówione towary dostarczane są w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. W przypadku niemożności dostarczenia towaru w w/w terminie uzgadniany jest z Kupującym indywidualny czas realizacji. W zależności od dostępności towaru czas realizacji może ulec zmianie. O czas realizacji zamówienia Kupujący może zapytać Sprzedawcę w chwili potwierdzania zamówienia, telefonicznie lub mailem. Dostawa zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie na terytorium Polski (adres dostawy musi znajdować się na terytorium Polski).

4. Przesyłka i odbiór Towary, które zostaną zamówione będą doręczone na podany przez Kupującego adres dostawy. W przypadku dostawy towaru przez firmę kurierską koszt przesyłki wynosi 17,10 zł brutto. Przy zamówieniu przez Kupującego towaru o wartości powyżej 500,00 zł brutto koszt przesyłki towaru pokrywa PUH TEST. Warunki kosztów przesyłki obowiązują jedynie dla towarów nie przekraczających 30kg wagi. Możliwy jest odbiór osobisty w jednym z oddziałów PUH TEST (dostępnych pod adresem www.testgorzow.pl/kontakt); bez kosztów przesyłki – niezależnie od wagi zamówionego towaru – dotyczy towarów dostępnych na magazynie wybranego oddziału. UWAGA: Kupujący ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera lub sprzedawcy w oddziale. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń może spowodować wygaśnięcie roszczeń z tytułu jej ubytku lub uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia przesyłki (uszkodzenia towaru, opakowania, niekompletności dostawy), Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę oraz spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera, i skan protokołu przesłać na adres: sklep@testgorzow.pl

5. Zapłata za zamówiony towar. Należność za zamówiony towar Kupujący może dokonać w wybrany przez siebie sposób, dostępne opcje wymieniono poniżej:

 Pobranie kurierskie – płacąc przy odbiorze towaru u kuriera;

 Przedpłata – przelew tradycyjny – dokonując przedpłaty na konto podane na potwierdzeniu zamówienia, wyłącznie po jego otrzymaniu;

 Przelewy24.pl - transakcje przelewem rozliczane przez serwis Przelewy24 zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin.

Operatorem kart płatniczych jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

Typy obsługiwanych kart płatniczych:

  • Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

6. Jakość produktów. Wszystkie sprzedawane w sklepie internetowym testgorzow.pl towary są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Pochodzą z legalnych źródeł, najczęściej od Generalnego Importera lub są w oficjalny sposób importowane przez naszą firmę.

7. Warunki gwarancji. Większość towarów, które oferujemy, jest objęta gwarancją producenta, importera lub naszą. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna. Postanowienie to nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta, które wynikają z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane przez Administratora danych (tj. PUH TEST) w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności sklepu internetowego www.testgorzow.pl:

a) zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,

b) przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe,

c) prowadzenie konta Kupującego po wcześniejszej rejestracji na stronie sklepu internetowego.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług.

3. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Kupujących danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

4. Dane osobowe Kupujących mogą być przekazane:

a) Wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi dostarczającemu przesyłki.

b) Wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w sklepie internetowym.

c) Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania sklepu internetowego.

5. Podmiotom wskazanym w § 5 pkt.4 są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

6. Administrator danych ma prawo i obowiązek udostępnić dane osobowe Kupującego podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa.

7. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Kupujących tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

8. Kupujący, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Kupujących po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

§ 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: PUH TEST Sp. o.o. S.K. 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Łukasińskiego 21.

2. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania towaru.

3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie §4ust.6 Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze kurierowi, Sklep wystąpi do konsumenta zapytaniem o podanie numeru konta bankowego konsumenta do dokonania zwrotu należności. Nazwa Banku i numer konta konsumenta podany w otrzymanym od konsumenta e-mailu bez podpisu elektronicznego uznaje się za obowiązujący do dokonania zwrotu należności. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez konsumenta błędnych danych osobowych ( imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta. 

6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) zawartej w drodze aukcji publicznej;

§ 5. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPIONEGO TOWARU

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Gdy zakupiony przez Kupującego towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: PUH TEST Sp. z o.o. S.K ul. Łukasińskiego 21, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@testgorzow.pl . W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Kupującego adres lub w inny wskazany przez Kupującego sposób.

6. Sprzedawca informuje, że w przypadku towarów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany towaru nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

Całą odpowiedzialność za działanie sklepu testgorzow.pl ponosi: 

PUH TEST Sp. z o.o. S.K.
ul. Podmiejska 15c
66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP: PL5993172854
Tel. 095 7 814 922 

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000530071

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl